Pages

Saturday, October 31, 2015

Halloween is here!
Today is ‪Halloween‬, so we treat you with these beautiful books about ‪Ghosts‬! For sale at www.vandersteur.nl, EUR 736.

It's meant for "Allen, welken het bestrijden en afleggen van ontrustende vooroordeelen, met opzicht tot het aanwezen van geesten ernst is.....'.
Here is a list of some of the remarkable ghost stories in this book:
1. Van een spook, hetwelk eene deur, die niet alleen gesloten, maar ook van binnen gegrendeld was, van buiten opende, en eenen openbaaren lochenaar van spooken verbaasd.'
2. Bewys, dat een mensch zig in de daad zomwylen op twee plaatzen teven kan laten zien.
3. Van een brommend spook, hetwelk eens eene andere spookgedaante op het middagtsuur eenen vreeselijken schrik aanjoeg.
4. Van eenige honderd spooken, die in eene kerk, in West Pruisen, hunne zeer wonderlyke en nogthans natuurlijke rol speelden.
5. Van eene wezenlijk overledene matroone, welke, onmiddellyk na hare begraafnis weder levende in haar sterfbed lag.
6. Bewijs dat sommige mensen zich zelven dubbel zien.
8. Van een spook, het welk in eene oude ridderzaal, met veel geraas zyne spokerijen dreef, en veeltijds het licht uitblies.
15. Van een spook, het welk na dertien jaaren tusschen vier muren gemetsels te zijn geweest, nog zingende spookte.